سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی


جاده خاطره ها

مــادر راســتــ مــی گــفــتــ...

کــاش اســپــنــدی دود مــی کــردم بــرای دوری از چــشــمــهــای شــور...

شــوری کــه شــیــریــنــی نــگــاهــی را گــرفــتــ...

و حــالــا خــود اســپــنــدی شــده ام بــر روی آتــش....

مــی ســوزم و ....مــی ســوزم و... مــی ســوزم....

 

درمــانــده ام....


نوشتهشدهدرشنبه 94/6/21ساعت 7:33 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

 

گــاه پــیــچــیــدگــی دلــتــنــگــی و تــمــامِ غــمــش..

بــه یــکــ کــلــمــه خــتــم مــی شــود..:

لــعــنــتــی....

 


نـگـاهـم نـکـن....

مـیـتـرسـم لـو بـرود سّـر درونـم...

مـن هـیـچـوقـتــ دروغـگـوی خـوبـی نـبـوده ام....


نوشتهشدهدرسه شنبه 94/6/3ساعت 1:4 صبحتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

 

چــنــد روزیــســتــ بــاز....

نــفــس هــایــم بــه شــمــاره افــتــاده....

لــعــنــتــ بــر ایــن بــاد...

عــطــر تــو را بــه ارمــغــان آورده....

 


 


نوشتهشدهدرجمعه 94/5/23ساعت 11:9 صبحتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

 

هــواشــنــاســان دروغ مــی گــویــنــد...

بــارانــی...

ابــری...

آفــتــابــی..

طــوفــانــی...

هــوا فــقــط هــوای تــوســتــ....

بــاشــی بــر وفــق مــن و...

نــبــاشــی...

حــرفــش را نــزن...

 


 


نوشتهشدهدرسه شنبه 94/5/13ساعت 9:1 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

 

تــحــریــم هــایــتــ اثــر کــرد....

غــرورم را شــکــســتــم...

از خــطــوط قــرمــز دلــم گــذشــتــم...

دلــتــنــگــی حــد و مــرز نــدارد...

بــه پــایـتــخــتـــ دلــم ســفــر کــن...

 

 


نوشتهشدهدرپنج شنبه 94/5/8ساعت 11:34 صبحتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

 

دلـم..

چون کودکـــآن...

پا بــر زمـــین می کـــــوبد...

نمـــی فهمـــــــد...

نـــادانـــی کـــرده....

عــــآشقــ  شــــده...

تــــو بــــگـــو...

جـــــوابــــــــ..

دلـــــتــنگـــــیـــش را...

چـــه بـــدهــــم.....

آه.....

ای....

غــــریبــــه ی قـــصــــه هـــای مـــــن.....

 

 

خاطرات دانشگاه بروزه. اینجا بخونید.

 


نوشتهشدهدرچهارشنبه 94/4/10ساعت 3:56 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

 

خوب من...

قول داده ام..

تا نگویی: قبول

روزه ام را افطار نکنم...

غریبه ی قصه های من...

این همه سال روزه داری...

کافی نیست برای ورود به بهشت وجودت...؟

 

تو را به جان عاشقانه هایمان...

یکبار دیگر صدایم کن: بــــانـــو...

 


نوشتهشدهدرسه شنبه 94/4/2ساعت 11:6 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin


AvaCode.64