سفارش تبلیغ
هاست ایران


جاده خاطره ها

گـوشـی را بـردار...


زیـر تـمـام قـول و قـرارهـایـتــ بـزن...


حـتـی اگـر آسـمـان بـه زمـیـن بـیـایـد...


تـــو بـه مـن زنـگ بـزن...


شـده حـتـی فقـط نـفـس بـکـش...


دلـم بـرایـت تـنـگ اسـت...

 


نوشتهشدهدرشنبه 95/1/7ساعت 11:50 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin


AvaCode.64